Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
 
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.technology4you.pl.
Sprzedającym i właścicielem Sklepu jest firma Technology 4 You Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Lasek Brzozowy 5, kod pocztowy 05-796, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 28637, NIP: 521-009-00-41, Regon: 008106100.
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać w sposób:
- tel.  (22) 648-72-31, (22) 649-43-13;
- fax. (22) 649-42-99;
- e-mail: info@technology4you.pl
§ 1 Defnicje
 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Sprzedający - Technology 4 You Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie przy ul. 3 Maja 96, kod pocztowy 05-420, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 28637, NIP: 521-009-00-41, Regon: 008106100. 
 3. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Sprzedającego dostępny pod adresem www.sklep.technology4you.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 4. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Towar – przedmioty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie iodbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Podane specyfikacje Towarów pochodzą z materiałów publikowanych przez ich producentów.
 3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa lub naruszających dobra osobiste albo prawa osób trzecich. Zobowiązany jest również do tego, aby przekazywane dane były aktualne, pełne i prawdziwe, co potwierdza wypełniając formularz rejestracyjny.
§ 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są wyrażone w złotych polskich i obowiązują przy płatności gotówką lub przelewem.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do prezentacji Towarów w taki sposób, aby Kupujący miał możliwość uzyskania pełnych i rzetelnych informacji odnośnie danych technicznych produktów, ich ceny, kosztów wysyłki lub kosztów dodatkowych.
 3. Zamówienia są przyjmowane korzystając z formularza przez stronę internetową Sklepu www.sklep.technology4you.pl, za pomocą e-mail: info@technology4you.pl, lub faxu nr (22) 649-42-99. Dopuszcza się także inne formy kontaktu, jeżeli są one wymienione przy opisie produktów.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych przez Kupującego.
 6. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). Potwierdzenie zamówienia zawiera informację na temat warunków dostawy, terminu realizacji, potwierdzenie ceny.
 7. W wypadku gdy podane dane są niekompletne, nieprawidłowe lub wątpliwe, a kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobligowany jest do uprzedniej konsultacji, czy zamawiany przez niego Towar jest dostępny w takiej ilości w jakiej potrzebuje.
 9. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Technology 4 You Sp. z o.o. do wystawienia Faktury VAT bez konieczności uzyskania od niego podpisu. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dokumenty sprzedaży dołączane być mogą do przesyłki lub dostarczane za pomocą firm kurierskich i Poczty Polskiej.  
§ 4 Transport i czas realizacji Zamówienia.
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego i dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Towar może być odebrany przez Kupującego osobiście w siedzibie Sprzedającego, tj. w Warszawie, przy ul.Lasek Brzozowy 5, w godzinach 8-16 w dni robocze.
 3. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3-ch dni roboczych. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne, nietypowe lub „na zamówienie”. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, a Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi od nas przyczynami.
 4. Przy płatności przelewem wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedającego w związku z czym podany termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny dla tej czynności.
 5. Kupujący odbierając towar zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu (np. uszkodzone opakowanie).  
§ 5 Płatności
 1. Gotówka przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego.
 2. Przelew na konto bankowe Sprzedającego: Bank BZWBK S.A. 50-950 Wrocław, ul.Rynek 9/11, konto: 33 1090 2590 0000 0001 3103 4957.
 3. Za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie, przy czym niektóre są niezbędne do złożenia zamówienia i jego realizacji.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do zmiany swoich danych lub do umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mówiącej o nich ustawą.
§ 7 Ciasteczka (cookies)
 
Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez nich z platformy Sklepu. Opcja zapisywania plików „cookies” może zostać wyłączona przez Kupującego w przeglądarce internetowej, co spowodować jednak może nieprawidłowe działanie niektórych funkcji.

§ 8 Gwarancje i reklamacje, odstąpienie od Umowy
 1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.sklep.technology4you.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Technology 4 You sp. z o.o. lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
 2. Gwarancja na zakupione towary obowiązuje na terenie Polski.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zakupu bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów Kupujący może znaleźć pod adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce Konsumenci\ Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
§ 9 Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
§ 7 Postanowienia końcowe
 
Kupujący dokonując zakupu w Sklepie www.sklep.technology4you.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej na której funkcjonuje Sklep – tj. Technology 4 You sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie przy ul. 3 Maja 96.
 1. Technology 4 You sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zmiany przepisów prawa, poprawy ochrony danych użytkowników lub usprawnienia działania Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl